27 March 2024

Mor Merdiven ile Daha Fazla Yerel Kadın Lider

Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı katılımcılarımızdan Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı afet yönetiminde yerel kadın liderliğini güçlendirmek amaçlı “Eşitliğe Yerel Dokunuş” sloganıyla yola çıktı. Dernek, Hatay ve Maraş başta olmak üzere yerelde kadın liderlere yönelik hazırladığı program ile saha çalışmalarını ve içgörülerini Hub Blog’da paylaştı.

Afet ve kriz zamanlarında, kadınların ve çocukların temel kaynaklara ve hizmetlere erişiminin sınırlı olduğunu ve mevcut eşitsizliklerin daha da derinleştiğini biliyoruz. Kadın hakları alanında çalışan yerel ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin de belirttiği üzere, çadırlarda ve konteyner kentlerde kalan kadınların ve çocukların güvenliğinin sağlanamadığına, şiddet, istismar ve taciz vakalarının yaşandığına ve koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlılığına dikkat çekilmektedir.

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği (KAPI) olarak, afet sonrasında toparlanma ve yeniden inşa süreçlerinde ise kadınların politika, iş, sağlık, eğitim vb. gibi hayatın birçok alanında söz sahibi olmasını ve aktif rol almasını savunduğumuz kadın liderliği kavramının yayılmasından ve yerelde kadın liderliğinin güçlenmesinden yanayız. Tam da bu yüzden, afet yönetiminde daha fazla kadın lider mesajı ile “Mor Merdiven: Afette Yerel Kadın Liderliği” projesini tasarladık. Afet dönemlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine dikkat çeken bu proje, Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı kapsamında, Borusan Holding ve Impact Hub İstanbul iş birliğinde hayata geçiyor.

Mor Merdiven, yerel kadın liderliğini destekleyerek, çoklu kriz dönemlerinde kadınların ve kız çocuklarının, doğru ve güvenilir bilgilere ve kaynaklara ulaşabilmelerini güçlendirmek için çalışıyor ve temel hizmetlere erişimde karşılaştıkları sorunların azaltılması için katılımın önceliklendirilmesini savunuyor.

Afet bölgesinde yerel kadın liderler için kapasite güçlendirme çalışması kapsamında, 7 modülden oluşan bir akademi planladık. İlk etapta, Hatay’da 9 Şubat tarihinde, 42 kadının katılım sağladığı bir eğitim programı düzenledik. Bu katılımcılar arasında, muhtar ve meclis üyesi adayları, meslek örgütlerinin temsilcileri, akademisyenler, girişimciler, aktivistler ve hak temelli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri yer aldı. 

KAPI’nın kurucu üyelerinden Hilal Dokuzcan tarafından Yerelde Kadın Liderliği, Adaylaşma Süreçleri ve Strateji Geliştirme konusu ve KAPI Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Kaşıkırık tarafından Afetlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Mahallede Eşitlik ve Hak Temelli Yaklaşım, Kadın Dostu ve Kapsayıcı Kentsel Hizmetler konuları ele alındı. Eğitimlerin ardından ise afet sonrası toparlanma sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliği alanında kadınların karşılaştığı sorunları birlikte tartıştık ve deneyim paylaşımında bulunduk. Programın sonunda, kadınların bilgi sahibi olmasının yanı sıra kadınlar, liderlik mekanizmalarına daha çok dahil olma konusunda motive olduklarını gördük.

Hatay’daki programın devamı olarak, çevrimiçi ortamda 24-25 Şubat tarihlerinde eğitim programı, 56 kadının katılımıyla gerçekleşti. Bu eğitime, Hatay ve Maraş’tan katılımın yanı sıra, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerden de ilgi gösterildi. Doç.Dr.Sevim Budak tarafından Afetlerde Çevre Sorunları, Dr. Ebru İnal Önal tarafından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Odaklı Afet Politikaları, Doç. Dr. Pelin Giritlioğlu tarafından Afetler ve Kentsel Dirençlilik, Av. Beliz Özkan tarafından Afetlerde Kadınların Adalete Erişimi ve Kadına Yönelik Şiddet ve son olarak Dr.Seda Duymaz tarafından Afetler ve İnsan Hakları konulu içerikler aktarıldı.

Yerel kadın liderler için düzenlediğimiz bu akademi programı ile, hangi alandan (akademi, sivil toplum, kooperatif, vb.) geldiği fark etmeksizin kadınları afet planlamasında çözümün bir parçası olmaya teşvik etmeyi, birer lider olarak cesaretlendirmeyi ve toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifini, tüm katılımcılara kazandırmayı amaçladık.

Mor Merdiven projemizde, kapasite geliştirme programının yanı sıra, afet yönetiminde eğitim, sağlık hizmetlerine erişim, erişilebilirlik gibi farklı/öne çıkan konularda uzmanları davet ettiğimiz podcast kayıtlarımızı da tamamladık. 

Projemiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için @mor.merdiven.agi ve @kuresel.esitlik sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.      

Dernek Hakkında:

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği, toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında ayrımcılığa maruz kalan grupların yerel mekanizmalara anlamlı katılımını ve muhtarlıklardan başlayarak eşit temsilini amaçlar. Değişen ve gelişen 21. yüzyıl koşullarında, toplumun her kesiminin daha adil ve kapsayıcı bir dünya özlemine katkı sunmayı hedefleyen çalışmalar yürütür. Dernek, farklılıkları zenginlik olarak görüp ayrımcılığa karşı çıkarken, evrensel insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve temel hakları temel alarak eşitlik ve kapsayıcılık ilkelerini destekler. Bağımsızlık, tarafsızlık ve şeffaflık ilkelerini benimseyerek bilimsel çalışmaları teşvik eder.